Sanakirja

A
 • Above-the-Line

  Visuaalinen viestintä/aktiviteetit, kuten massamedioissa  mainokset ja tv-mainokset.

 • Ad Exchange

  Mainospörssi vapaana olevalle mainosinventaariolle. Toimii huutokauppaperiaatteella, jossa mainostaja ostaa reaali-aikaisesti näyttöjä tietylle kohderyhmälle.

 • Adstock

  Viestinnän pitkäaikainen vaikutus.  Vaikutusta on mainoshetkellä, mutta myös pidemmällä aikavälillä.

 • Advertoriaali

  Mainos aikakauslehdessä, jossa tekstien ja kuvien asettelulla haetaan lehtiartikkelin ulkonäköä. Tämän takia advertoriaalissa tulee ilmoittaa kuluttajalle, että kyseeessä on mainos hämmennyksen välttämiseksi. Voi tarkoittaa myös median ja mainostajan yhdessä luomaa sisältöä.

 • Affiliate-markkinointi

  Mainontaa, jossa mainostaja, joka on useimmiten brändi, palkitsee kumpaneitaan kumppanin tuomasta myynnistä.

 • Affinity

  Kvantitatiivisesti määritetty:

  Ilmaisee kohderyhmän tavoitettavuutta verrattuna median koko yleisön tavoitettavuuteen.

  Kvalitatiivisesti määritetty:

  Ilmaisee kohderyhmän suhtautumista ja arvostusta mediaan. Kuinka kuluttajat kokevat saavan hyötyä mediasta.

 • Ansaittu media

  Yrityksen saama positiivinen julkisuus, joka on syntynyt jonkun muun kuin yrityksen omasta aloitteesta.  Ansaittua mediaa saavutetaan etenkin digitaalisessa sekä sosiaalisessa mediassa, jossa käyttäjät voivat keskustella, kommentoida ja suositella tuotteita ja yrityksiä. Myös perinteistä PR:ää voidaan pitää ansaittuna mediana. Ansaitun median ominaisuuksia voi analysoida pohtimalla median uskottavuutta, median sellaisia vaikutuksia brändiarvoon, joita kilpailijat eivät voi saavuttaa, kustannustehokkuutta, ajoitusta sekä viestiä.

 • ATL

  Katso Above-the-Line

B
 • Behavioural Targeting

  Online-optimointia, jossa mainontaa kohdennetaan kohderyhmän internetkäyttäytymisen perusteella

 • Below-the-Line

  Vähemmän näkyvää kommunikointia, kuten suoramarkkinointi, näytteet, myyntitilanne.

 • Blogi

  Yhden tai useamman henkilön kirjoittamia tekstejä, joita julkaistaan kotisivustolla. Blogin kirjoittaja määrittää blogin sisältöä. Blogissa lukijoiden on usein mahdollisuus kommentoida ja jakaa kirjoituksia.

 • Brändipääoma

  Brändin tuottama lisäarvo. Brändipääoma koostuu kuluttajien kokemasta laadusta, mielikuvista sekä merkkiuskollisuudesta.

 • Bruttopeitto

  Kampanjassa käytettyjen medioiden yhteenlaskettu peitto. Kuinka paljon kohderyhmästä tavoitetaan kampanjalla.

 • BTL

  Katso Below-the Line

 • Bursti

  Kun kampanjassa keskitytään aktiivisesti ja tiiviisti tiettyyn ajankohtaan.

C
 • Click Rate

  Kuinka montaa prosenttia mainoksen näytöistä on klikkattu. Kts. CTR

 • Consumer Journey

  Kuluttajan polku. Malli, joka kuvaa kuluttajan matkaa mainoksen näkemisestä toivottuun lopputulokseen (esim. ostoon verkkokaupassa)

 • CPA

  Hinnoittelumalli, jossa maksetaan ainoastaan tapahtuneesta toimenpiteestä, esim. tuotteen tilaamisesta. Tulee sanoista Cost-Per-Action

 • CPC

  Ilmentää klikin hintaa (Cost-Per-Click). CPC-hinnoittelua käytetään Online-kampanjoissa.

 • CPL

  Hinnoittelumalli, jossa maksetaan ainoastaan syntyneistä leadeista (Cost-Per-Lead). Käytetään esimerkiksi rekisterin keräämiseen.

 • CPM

  Tuhannen mainosnäytön hinta (Cost-Per-Mille). Hinnoittelumallia käytetään Online-mainonnassa.

 • CPO

  Hinnoittelumalli, jossa maksetaan ainoastaan syntyneistä tilauksista (Cost-Per-Order)

 • CPP

  Hinta yhdelle TRP/GRP:lle.  Käytetään televisiomainonnassa.

 • CPT

  Hinta tuhannelle kontaktille tietyssä kohderyhmässä (Cost-Per-Thousand). Käytetään televisiomainonnassa.

 • CTR

  Click-Through-Rate. Suhdeluku, joka kuvaa online-mainoksen klikkimäärää kaikista näytettyjen online-mainosten määrästä.

D
 • Demand Side Platform

  Verkkopohjainen alusta, jonka kautta online-mainonnan ostajat hallitsevat ostoja ja tarjouksia mainospörsseissä. Kts. myös RTB.

 • Display mainonta

  Synonyymi banneri- ja online-mainonnalle. Mainonta verkossa voi olla staattista tai animoitua.

 • Display verkosto

  Verkosto, joka koostuu eri display-medioista. Esimerkiksi Google ja Xaxis tarjoavat mahdollisuuden ostaa mediaa erilaisista verkostoista, jolloin mainontaa näytetään tietyille kohderyhmille.

 • DSP

  Kts. Demand Side Platform

F
 • Flash

  Flash on Adoben kehittämä ohjelma, joka mahdollistaa flash-elementtien, kuten graaffisten elementtien tai animaatioiden näkymisen. Mainoksia, kotisivuja tai pelejä voidaan rakentaa ja käyttää Flashin avulla. Flashin tiedostomuoto on .swf

 • Frekvenssi

  Kuinka monta kertaa katsoja on keskimäärin nähnyt mainoksen tai altistunut mainonnalle.

G
 • Geo Targeting / Sijaintikohdennus

  Kampanjaa kohdennetaan kohderyhmän sijainnin perusteella

 • Google AdWords

  Mainosmuoto Googlessa, jossa mainos näkyy hakutulosten yhteydessä käyttäjän hakiessa tietoa ennalta määritelyjen hakusanojen joukosta. Mainostaja maksaa Googlelle klikkauksien perusteella.

 • GRP

  Gross Rating Point. Lyhennettä käytetään televisiomainonnanssa kuvaamaan kontaktien määrää prosenteissa populaatiosta.

H
 • Hakukonemarkkinointi

  Online-markkinoinnin keino, jolla pyritään edistämään sivustojen näkyvyyttä ja  ohjaamalla sinne vierailijoita hakukoneiden mainosten kautta. Näkyvyyttä voidaan parantaa myös ostamalla hakusanoja. Käytetään myös termiä hakusanamarkkinointi.

 • Hakukoneoptimointi

  Hakukoneoptimoinnilla pyritään parantamaan sivuston sijoittumista hakukoneiden, kuten Googlen, hakutuloksissa optimoimalla lähdekoodia sekä sivuston sisältöä.

 • HTML5

  Hyper Text Markup Language. HTML5 on uusi versio merkkauskielestä, jonka tarkoitus on hallita ja järjestää internet-sivun sisältöä. Käytetään myös usein kuvaamaan ns. moderneja web-tekniikoita, joiden avulla tuotetaan visuaalisesti vaikuttavia verkkosivustoja, mainoksia ym.

I
 • Impressio

  Näyttömäärä. Käytetään online-mainossa kuvastamaan yhtä mainosnäyttöä.

 • In Screen Impression

  Mainosnäyttö, joka näkyy verkkokävijän ruudulla avattaessa verkkosivu.

K
 • Kontaktihinta

  Investointi, joka vaaditaan 1000 ihmisen tavoittamiseksi kohdertyhmästä. Voi tarkoittaa vain yhtä mediaa tai mediasuunnitelmaa kokonaisuutena.

L
 • Laatupiste, Quality Score

  termi, jota Google käyttää Adwordsissä. Laatupisteillä määräytyy klikin hinta Google Adwordsiin. Mitä useammin klikataan, sitä halvempi.

 • Linkittäminen

  Luodaan linkkejä sivustoille ja sivustoilta, jolloin luodaan yhteys hakusanamainontaan.

M
 • Mainonta sosiaalisessa mediassa

  Sosiaalisen median käyttöä markkinoinnissa.

 • Maksettu media

  Kuvaa perinteisiä ostettavia medioita, joissa voi valitulla viestillä viestiä kuluttajille. Ostetun median viesti on kontrolloitu ja peitto on korkea. Kallein verrattuna omistettuun ja ansaittuun mediaan.

 • Maksimipeitto

  Kuinka suuri osa kohderyhmästä voidaan tavoittaa valitulla medialla.

 • Mediamatikkaa

  Yksinkertaisimmat ja useimmiten käytetyt kaavat mediasuunnittelussa

  GRP= Nettopeitto x frekvenssi

  TRP= kohderyhmän nettopeitto x frekvenssi

  CPM= Mainoksen hinta/ 1000 mainosnäyttöä

  CPP= Mainoksen hinta/ TRP

  CPT=Mainoksen hinta/1000 kontaktia

 • Mobiilimarkkinointi

  Mobiilimarkkinointia käytetään mainonnassa esimerkiksi sovelluksilla, mobiilimainonnalla tai erilaisilla peleillä

N
 • Nettofrekvenssi

  Kuinka moni kohderyhmästä on nähnyt mainoksen kerran kampanjan aikana.

 • Nettopeitto

  Lukumäärä kaikista ihmisistä, jotka ovat nähneet mainontaaa vähintään kerran kampanjan aikana.

O
 • Oma/omistettu media

  Kuvaa yrityksen itse omistamia tai hallinnoimia medioita, kuten yritysten facebook-sivut.  Yritys voi kontrolloida omistettun median ajoitusta ja sisältöä. Se usein myös mahdollistaa suoran kommunikaation yrityksen ja kuluttajien välillä.  Usein omistetulla medialla on rajallinen peittävyys kohderyhmässä.

 • OTH

  Opportunity to Hear. Kuinka monta kertaa yksittäinen kuluttaja kohderyhmästä kuulee kyseisien mainoksen.

 • OTS

  Opportunity to See. Kuinka monta kertaa yksittäinen kuluttaja kohderyhmästä näkee kyseisien mainoksen.

P
 • POE

  Paid Media (P), Owned Media (O), Earned Media (E). Lyhenne, mitä käytetään ostetusta, omistetusta ja ansaitusta mediasta kokonaisuutena.

R
 • Re-targeting / Uudelleen kohdistaminen

  Online-mainostamisen kohdennusmenetelmä. Kun kuluttajalle näytetään mainosmateriaalia uudelleen sen jälkeen kun kuluttaja on altistunut kyseisen yrityksen mainokselle, klikannut esim. nettibanneria tai tuotetta nettikaupassa.

 • Real Time Bidding

  Kts. RTB

 • Return-On-Investment

  Investoinnista saatu hyöty. Mainonnassa esimerkiksi myynnin lisääntyminen suhteessa mainoskampanjan hintaan.

 • ROI

  Kts. Return-on-Investment

 • ROS

  Kts. Run-of-Site

 • RTB

  Real Time Bidding mahdollistaa online-mainosinventaarin reaaliaikaisen myynnin ja ostamisen. Mainospaikkojen varaamisen sijaan RTB mahdollistaa mainospaikkojen ostamisen niiden ollessa vapaana. Korkeimmalla tarjouksella ostava voittaa näkymän itselleen.  RTB-ostamista voi verrata vaikkapa pörssikauppaan. Käytetään myös nimityksiä reaaliaikainen mainonta tai ohjelmallinen mainonta.

 • Run-of-Site

  Mainos ostetaan siten, että media näyttää sitä läpi sivuston, kaikissa sivuston alaosioissa.

S
 • Sähköpostimarkkinointi

  Sähköpostia käytetään paljon markkinoinnin keinona. Sähköinen uutiskirje on esimerkki sähköpostimarkkinoinnista.

 • SEM

  Kts. Hakukonemarkkinointi

 • SEO

  Kts. Hakukoneoptimointi

 • Seuranta

  Online-mainonnassa käytettyä kuluttajan seurantaa. Seurantojen avulla voidaan seurata saavuttaako mainonta asetettuja tavoitteita, kuten liikenteen ohjaamista mainostajan kotisivuille.

 • Seurantapikseli

  Pieni tiedosto, kooltaan 1x1 pikseliä.Asetetaan joko internet-sivulle tai sähköpostiin seuramaan vastaanottajan käyttäytymistä. Pikseli seuraa klikkaako vastaanottaja esim. banneria tai sähköpostin linkkiä. Tämän pikselin keräämät tiedot analysoidaan ja siten saadaan tietoa mainonnan onnistumisesta.

 • Sisällöllinen kohdennus

  Eri bannereita näytetään eri sisällöllisille sivustoille esim. artikkelien teemojen perusteella.

 • Sissimarkkinointi

  Sissimarkkinoinnin, eli gorilla markkinoinnin, tavoitteena on epätyypillisten markkinoinninkeinojen avulla saavuttaa huomiota kohderyhmässä. Sissimarkkinointi luottaa word-of-mouthin ja ansaitun median vahvuuteen.  Sissimarkkinoinnissa on otettava huomioon sen hankala hallittavuus.

 • SMS

  Short Message Service. Suomalaisittain tekstiviesti.

 • Sosiaalisen median aktivointi

  Kuvaa yksilön osallistumista sosiaaliseen mediaan.

 • SOV

  Share of Voice. Mainostajan mainosten osuus kaikista mainoksista tietyn ajan kuluessa.

 • Sovellus

  Sovellus tai App on ohjelma, jota käytetään mobiililaitteella, kuten älypuhelimella tai tabletilla.

T
 • Tekstimainokset

  Online-mainos tekstimuodossa. Voi sisältää linkkejä sivustoille.

 • TRP

  Target Rating Point. TRP on yksi prosentti kohderyhmästä. Käytetään kuvaamaan kontaktien määrää televisiomainonnassa.

V
 • Viraalimarkkinointi

  Markkinointia, jossa suuri osa markkinointai tapahtuu kohderyhmien verkostoissa tai sosiaalisessa mediassa.

W
 • Wear-Out

  Kun mainoksen sisältämän viestin teho heikkenee, tai muuttuu negatiiviseksi. Mainoksen viestin tehokkuus on laskeva, mutta ei ole yleistä suositusta, kuinka suuri frekvenssin tulisi olla, jotta mainoksen viestin vastaanottoteho olisi suurimmillaan. Frekvenssitaso vaihtuu eri viestien välillä.

 • Web-TV

  Web-TV tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle televisiolle.Web-Tv:n avulla voi katsoa televisio-ohjelmia tietokoneella tai älypuhelimella. Web-TV  tarjoaa mainostajille viestintäkanavan.

 • WOM

  Kts. Word-of-Mouth

 • Word-of-Mouth

  Kuluttajien kommentit ja suosittelut toisilleen esimerkiksi tuotteesta, yrityksestä tai brändistä.